TOP
Taal Omgeving en Participatie

Inleiding

Het project heeft de naam ‘TOP’ (Taal, Omgeving, Participatie) gekregen en heeft als doel continuering, verduurzaming, inbedding en innovatie van onze ketenaanpak ‘Oktaav’ die mede is ontwikkeld vanuit het Europees Integratie Fonds.

Onze projectaanvraag sluit aan op de nieuwe integratienota en beleidslijnen waarmee de integratie/participatie van analfabeten/laaggeletterden die niet bereikt worden vanuit de reguliere inburgeringprogramma’s structureel wordt bevorderd.

Dit keer behoren behalve vrouwen ook allochtone vaders tot de doelgroep. Bij de werving en de activiteiten wordt gebruik gemaakt van vrijwillige ambassadeurs en taalcoaches. Uiteraard worden zij door de professionals begeleid en ondersteund. Een TOP prestatie is behaald als honderd deelnemers in een interdisciplinaire en wijkgerichte aan pak de kans hebben gehad zich te ontwikkelen en te integreren. In de activiteiten is veel aandacht voor de Nederlandse taal, leefstijl en opvoedingsondersteuning.

Voor een aantal deelnemers moet TOP leiden naar de volgende stappen op de participatieladder. Zij worden begeleid naar werk en dus financiële onafhankelijkheid, een andere zinvolle dagbesteding of krijgen een werkervaringsplaats aangeboden. Ook is er een groep jonge allochtone mannen en vrouwen met geïntegreerde trajecten educatie/beroepsopleiding.

 

            

 'Van EU naar lokaal - ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa'
"Dit project is mede mogelijk gemaakt door het EIF. Van EU, naar lokaal"